مقاله های علمی و تخصصی

موتور بارگذاری جانبی TCP

موتور بارگذاری جانبی TCP فن آوری جدیدی است که به کارتهای شبکه قابلیت بارگذاری جانبی [۱]را میدهد که در آن محتوای پشته TCPIP برای استفاده کنترل گر شبکه پردازش می شود.این فن آوری عموما در کارتهای شبکه فوق سریع مانند رابط های گیگابیت اترنت یا 10 گیگ انترنت که پردازش سرریز قابل توجه پشته شبکه قابل توجه است بکار برده می شود. اصطلاح TOE عموما برای اشاره به خود کارت شبکه استفاده می شود.هرچند مهندسین مدار از آن برای اشاره به یک مدار داخلی موجود در کارت شبکه بکار برده می شود که وظیفه پردازش هدر TCP/IP را بعهده دارد. آنها اغلب بعنوان یک راهکارمناسب در جهت کاهش سربار پرتکل های IP مربوط به ذخیره سازها پیشنهاد می گردد.

موتور بارگذاری جانبی TCP فن آوری جدیدی است که به کارتهای شبکه قابلیت بارگذاری جانبی [۱]را میدهد که در آن محتوای پشته TCPIP برای استفاده کنترل گر شبکه پردازش می شود.این فن آوری عموما در کارتهای شبکه فوق سریع مانند رابط های گیگابیت اترنت یا 10 گیگ انترنت که پردازش سرریز قابل توجه پشته شبکه قابل توجه است بکار برده می شود. اصطلاح TOE عموما برای اشاره به خود کارت شبکه استفاده می شود.هرچند مهندسین مدار از آن برای اشاره به یک مدار داخلی موجود در کارت شبکه بکار برده می شود که وظیفه پردازش هدر TCP/IP را بعهده دارد. آنها اغلب بعنوان یک راهکارمناسب در جهت کاهش سربار پرتکل های IP مربوط به ذخیره سازها پیشنهاد می گردد.

هدف

tcp/ip بصورت پیش فرض برای شبکه های نا پایدار با سرعت پایین( مانند مودم های اولیه ) طراحی شده است . اما با استفاده از ستون فقرات بسیار سریع شبکه اینترنت (فیبر نوری ؛ اترنت گیگا و ده گیگ) و همچنین استفاده از فرایندهایی که شبکه های پایداری را فراهم می کنند موجب گردید ایستگاه های کاری بخصوص ایستگاه هایی که در دیتا سنتر ها کار میکنند نیازمند به سرعتی بالا تر از یک گیگا بیت باشند.پیاده سازی نرم افزاری TCP نیازمند پردازش کسترده ای می باشد. بعنوان مثال پردازش مربوط به گیگابیت اترنت فول داپلکس برای اشغال 80 درصد از توان پردازند مرکزی پنتیوم چهار 2.4 کافی است و این موجب می شود سایر متقاضیان با کمبود منابع روبرو شوند. با توجه به اتصال گرا بودن پرتکل TCP/IP جنبه های برای سربار بیشتر پردازند ایجاد نماید این جنبه ها عبارتند از :

*  برقراری ارتباط سه مرحلهای که برای اتصال استفاده می شود (همزمان سازی ؛ پاسخ همزمانی ؛ پاسخ نهایی ) 
*  تصدیق پکت هایی که با پکت انتهای ارسال میشوند برای جریان پیام جدید سربار تولید میکند 
*  محاسبه رقم کنترلی و رقم توالی 
*  پنجره های کشویی جهت تصدیق و کنترل تراکم 
*  پایان اتصال 

انتقال رسیدگی برخی از این رویه ها به سخت افزار می تواند موجب آزاد سازی حجم بالای از پردازشگر گردد.این همان چیزی است که به آن موتور بارگذاری جانبی TCP یا TOE گفته می شود.هرچند در سال 2008 تعداد کمی از کارتهای شبکه از این فنآوری استفاده میکردند اما امروزه اکثر این سخت افزارها جز این فنآوری از فنآوری های جدید دیگری مانند بارگذاری حجیم جانبی استفاده می کنند