مقاله های علمی و تخصصی

صفحه آبی مرگ ( Blue Screen of Death)‏

صفحه آبی مرگ ( Blue Screen of Death)‏ که یک خطای ایست یا یک بررسی اشکال شناخته می‌شود و یک صفحه خطا است که بوسیله سیستم عامل خانواده مایکروسافت ویندوز در برخورد یک خطای بحرانی نمایش داده می‌شود. این اصطلاح به خاطر رنگ بوجود آمده از این پیغام نام گذاری شده‌است.

خطای ایست معمولا به سخت افزار یا راه انداز سخت افزار مربوط می‌شود و به دلیل اینست که رایانه به جواب دادن ادامه ندهد تا از ضربه خوردن به سخت افزار جلوگیری شود.

 

 

Blue screen of death as seen in Windows 8 

The Blue Screen of Death (BSOD), officially a STOP Error,[1] also known as Deadscreen, Blue Screen Error, Bluescreen, or bug check, is the error screen displayed by the Microsoft Windows family of operating systems upon encountering a critical error, of a non-recoverable nature, that causes the system to crash. The term is named after the color of the screen generated by the error.

Stop errors are hardware, updates and driver related, causing the computer to stop responding in order to prevent damage to the hardware or data. In the later versions of Windows (Windows NT to Windows 7) the screen presents information for diagnostic purposes that was collected as the operating system performed a bug check